Privacyverklaring Always Positive Mindset (APM)

Versie 28-10-2020

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop APM met uw persoonlijke gegevens omgaat, onder meer ten aanzien van de vraag welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze dienstverlening, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij met uw gegevens en privacy omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van APM.

APM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.alwayspositivemindset.com (de “Website”) en de dienstverlening. APM draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met “persoonsgegevens” bedoelen wij de persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Meer specifiek artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Welke informatie we van u ontvangen en bewaren hangt af van de wijze waarop u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website. Hieronder kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?
 • Bij gebruik van onze website;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via het contact formulier of andere communicatiemiddelen;
 • Hoe worden uw gegevens beschermd?
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Inzage, correctie en wijziging van uw gegevens en andere rechten die u toekomen;
 • Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt APM verschillende gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop u onze Website en/of dienstverlening gebruikt, om welke gegevens het gaat. U kunt onze dienstverlening op de volgende manieren gebruiken:

 • U bezoekt onze Website alleen;
 • U neemt contact met ons via het contact formulier op de website of andere communicatiemiddelen (waar onder Email, telefonisch en social media);

Hierna beschrijven we per manier welke gegevens we verwerken, met welke grondslag we de gegevens verwerken en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen uw gegevens nooit zonder uw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we uw gegevens niet om marketingdoeleinden aan derde partijen verkopen.

In aanvulling op de hieronder beschreven situaties waarin wij persoonsgegevens delen, worden persoonsgegevens die APM verzamelt mogelijk gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van APM of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan APM, kunnen persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien APM gerechtvaardigd overtuigd van mag zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (1) te voldoen aan een wettelijke verplichting (2) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (3) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (4) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.

U bezoekt onze Website alleen

De website  van APM maakt gebruik van zogenaamde first party functionele cookies. De gegevens die hierin opgeslagen worden, zijn uitsluitend bedoeld om de gebruikservaring van deze website te optimaliseren. De gegevens worden niet gebruikt voor tracking of tracing. Op het moment dat u de browser sluit worden deze gegevens op uw computer verwijderd.

De website  van APM maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de beheerder van de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U neemt contact met ons via het contact formulier op de website of andere communicatiemiddelen (waar onder Email, telefonisch en social media);

Zodra een persoon contact opneemt met APM noteren wij de persoonsgegevens. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • De inhoud van het contact(verzoek) en bijbehorende communicatie (bv. product interesse en woonplaats)

APM maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter evaluatie en verbetering van onze dienstverlening;
 • Om tot een passend klantadvies te komen
 • Om vragen te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld omtrent advisering ten aanzien van onze producten en verkoopadressen

De grondslag voor de verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is om, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt, u te adviseren of u te helpen bij uw vragen.

We delen de (persoons)gegevens met onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van de klantenservice, zoals bijvoorbeeld distributeurs of wederverkopers. Het kan zijn dat deze partners buiten Nederland gevestigd zijn. Voor het delen van deze (persoons)gegevens zal vooraf toestemming gevraagd worden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

APM begrijpt dat het veilig bewaren van uw persoonsgegevens erg belangrijk is. De gegevens die in onze database worden opgeslagen, zijn beschermd door gebruikmaking van gangbare elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Onze Website en webapplicaties zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser of aan de letter S na http (https://). Alle gegevens die u via onze Website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze Website en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

Alle partners met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden moeten zich ook aan deze beveiligingseisen houden, hierover worden afspraken gemaakt met de betreffende partijen. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of de Europese Unie zijn gevestigd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

APM bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Als maximale bewaartermijn houden wij 7 jaar aan. In de praktijk kan dit minder zijn afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens en andere rechten die u toekomen

Indien u dit wenst, kan APM u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn. Indien de verwerkte persoonsgegevens onjuist blijken te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze persoonsgegevens corrigeren of op uw verzoek verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@alwayspositivemindset.com. APM zal uw persoonsgegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Bezwaar maken kan door het sturen van een e-mail naar info@alwayspositivemindset.com. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op uw bezwaar.

U heeft recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien u uw persoonsgegevens in een bepaalde vorm wilt ontvangen, kunt u een e-mail versturen aan info@alwayspositivemindset.com. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om het verzoek te bespreken. We zullen na terugkoppeling het verzoek binnen 4 weken (in het geval van complexe verzoeken uiterlijk 3 maanden) reageren op uw verzoek en de gegevens verstrekken.

indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar info@alwayspositivemindset.com. We zullen uw verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

Indien u bedenkingen heeft over of u zich zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.

Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Always Positive Mindset
Granidastraat 31-1
1055HH, Amsterdam
Telefoon +31 10 200 5333
info@alwayspositivemindset.com

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hierboven aangegeven datum geüpdatet. Indien u onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken. We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens.